Vår kommuns ekonomi

Budget 2018-2020

Moderaterna har alltid känt ett stort ansvar för ekonomin i kommunen. Vi har som mål att komma med långsiktiga förslag och lösningar som gynnar södertäljeborna. Vår budget bygger på en ansvarsfull ekonomi, nytänkande när det gäller nämndorganisationen och en stor omtanke när det gäller tryggheten i vår kommun.

Att få ett arbete, att kunna försörja sig själv, är viktiga hörnstenar i moderat politik. För att vara anställningsbar behövs en bra grund att stå på, d.v.s. skolan. Sedan är näringslivet en viktig kugge i hjulet, där arbetstillfällen skapas. För att få ut maximal kraft för arbetstagarens skull föreslår vi en ny Näringslivsnämnd.  Där kan vi med största säkerhet hitta synergieffekter.

Äldreomsorgsnämnden och Omsorgsnämnden föreslår vi under samma hatt. Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden delar redan idag kontor men har två politiska nämnder. Då många av frågorna rör båda nämnderna föreslår vi att de slås ihop till en nämnd.

Tryggheten i vår kommun är väldigt viktig. Vi nås dagligen av händelser både utomlands och här i Sverige. Det kan röra sig om rena terrordåd men också om trakasserier, båda gällande kvinnor och män. Vi tycker att det är mycket viktigt att vi är medveten om vår kommuns sårbarhet. Även lokalt vill vi satsa på trygghetskameror, klippa buskar och träd och en god, fungerande belysning. Vi vill också satsa på arbetet med att förebygga psykisk ohälsa, något som är särskilt viktigt i ungdomsgruppen.

Vi vill satsa på våra ungdomar och möjligheten till en mötesplats i centrum. För oss är skolan en av de viktigaste frågorna. Vi vill att valfriheten ska ges till alla elever. För att kunna utnyttja den fullt ut vill vi ge alla elever busskort, om kraven uppfylls.

En viktig fråga som vi saknar i majoritetens förslag är pengar avsatt till det garage i Spinnrocken som vi kom överens om i vår överenskommelse 2016. Allianspartierna har avsatt 75 mkr 2018 och lika mycket 2019. Det är oerhört viktigt att vi löser frågan med parkeringar för bilar och framkomligheten.

Marita Lärnestad
Gruppledare