En fungerande integration

När det gäller integration är Sverige ett land fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Vi behöver ställa betydligt tydligare krav på den som har kommit för att bygga sig ett nytt liv här, för deras egen och vårt samhälles skull.

Integration är vår tids ödesfråga. Svenska språket är nyckeln till arbete, social rörlighet och förståelse för det svenska samhället. Vi behöver ställa betydligt tydligare krav på den som har kommit för att bygga sig ett nytt liv här – som att lära sig grundläggande svenska, att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning.

Arbetslinjen är en bärande del i Moderaternas arbete för ett samhälle som håller ihop. Egen försörjning innebär förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem. Det måste löna sig bättre att arbeta än att gå på bidrag. Att gå från bidragsberoende till egenförsörjning ökar inte bara vårt välstånd, det motverkar också utanförskap och skapar frihet och egenvärde för varje enskild individ. Välfärdsförmåner är något man kvalificerar sig till, inte något man får omedelbart och automatiskt från första dagen i vårt samhälle.

Näringslivet spelar en viktig roll i den integrationsutmaning vi står inför. En förutsättning för att få fler människor i arbete är fler arbetstillfällen – och det är våra företag som skapar dessa. Vägen till sänkt arbetslöshet och därmed framgångsrik integration i Södertälje går via ett gott samarbete med näringslivet.

Fler jobb och intregrationsplikt

Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Södertälje kommun.

Moderaterna vill införa integrationsplikt med obligatorisk samhällsinformation för nyanlända. Samhällsinformationen ska också innehålla information om svenska normer och värdegrunder. Vi vill att Södertälje kommun deltar i Mötesplatser, ett samverkansprojekt mellan berörda myndigheter som förenklar och förkortar den nyanländes initiala etableringsprocess.

Vi slår vakt om det sekulära samhället där mänskliga rättigheter inte får kränkas med hänvisning till religion. Idag kommer allt fler signaler om hur unga flickor känner sig tvingade att följa vissa av hemkulturen uppritade mönster som inte stämmer överens med svenska värderingar och vår syn på jämställdhet.

Arbetet med att motverka hederskulturella mönster ska intensifieras. Vi vill att Södertälje kommun antar en handlingsplan för arbete mot hedersförtryck.

Civilsamhället och föreningslivet är en viktig kraft i arbetet för en stärkt integration. Utbetalning av föreningsstöd ska följas noggrant för att säkerställa att de föreningar som erhåller stöd delar de värderingar och följer de krav som kommunen ställt upp.