Omsorg för alla

Omsorg handlar om att alla ska ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga.

Moderaterna prioriterar hälso- och sjukvårdsreformer som sätter patienten och patientens säkerhet och trygghet främst. Vi vill stärka vårdkvaliteten, korta vårdköerna, värna mångfald och valfrihet och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle. Den är det yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt vuxna som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. Och för dem som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget

vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Lag om stöd och service

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv.

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar det om att garantera personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.

Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation. Den enskildes valfrihet ska stärkas genom ett brett utbud av aktörer som utför professionella, sociala och sjukvårdande insatser med hög kvalitet. Utbudet behöver bli mer varierat och anpassat till de individuella behov som finns. Därför vill vi på sikt införa LOV (lagen om valfrihet) inom LSS-boenden.

Portrait of handicapped business executive using digital tablet in office