Vår politik – ståndpunkter & mål för 2018-2020

Det är dags för förändring. Här kan du läsa om vad vi vill göra för Södertälje, håller du med oss? Då vet du vilka du ska rösta på i september.

EN SKOLA FÖR KUNSKAP

Våra ledord för skolan är kunskap, valfrihet och en mångfald av aktörer. Södertäljes elever ska få bästa tänkbara start i livet. Skolorna i Södertälje ska ha tydliga profiler, inspirera till kunskapstörst och ge förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå kunskapsmålen. En skola med ordning och reda, där ömsesidig respekt råder.

 • Nyckeln till framgång och högre måluppfyllelse är ledarskap
 • Pedagogiken är central
 • Behörig personal
 • Studiero och trygghet är avgörande
 • Förstärk elevhälsan – öka arbetet mot psykisk ohälsa
 • Vi står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet
 • Fysisk aktivitet i grundskolan och läxhjälp

ARBETE

Ett starkt Södertälje startar med jobben. När fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd och är avgörande för tillväxt. Utanförskapet ska alltid pressas tillbaka. Det är genom jobben som integration möjliggörs. Alla som vill och kan jobba ska också ha rätt att gå till ett arbete. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt genom en egen inkomst. Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att få bidrag.

 • Underlätta för att få ut unga på arbetsmarknaden

 • Billigare för arbetsgivaren att anställa

 • Vägen till arbete ska kortas och antal hushåll med försörjningsstöd ska minska

 • Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten ska minska

 • Arbeta aktivt med regelbundna kontroller för att undvika missbruk av ekonomiskt bistånd.

 • Arbeta aktivt för att bryta utanförskapet och öka sysselsättningen genom att använda hela Sverige som arbetsmarknad.

 • Andelen barn och ungdomar som får stöd i form av institutionsplaceringar ska minska årligen, vård och behandling ska i första hand ske inom öppenvården

 • Antalet barn som behöver samhällets stöd ska minska genom tidiga insatser i samverkan med kommunala samt externa verksamheter, exempelvis genom familjecentraler

OMSORG

Vår respekt för och tilltro till människors förmåga att ta ansvar för sig själva och sina närstående är grunden för vårt sociala engagemang. Samtidigt klarar vi oss ibland inte ensamma eller har möjlighet att ta ansvar för våra närmaste. Nya Moderaternas politik har som mål att omsorgen om våra invånare ska utmärkas av kvalitet, trygghet och valfrihet. Anställda ska känna att de har alla resurser och förutsättningar att göra ett bra arbete.

 • Slå samman nuvarande Omsorgsnämnden och Äldreomsorgsnämnden till en ny nämnd – Omsorgsnämnden

 • Valfrihet inom hemtjänst från och med den 1 november 2018. På sikt även inom vård- och omsorgsboenden för äldre samt stöd och service till vissa funktionshindrade

 • Boendeplanen ska fullföljas med hjälp av externa aktörer.

 • Ta tillvara individens förmåga att ta eget ansvar

 • Försörjningsstöd ska vara en tillfällig lösning

 • Samverka mellan myndigheterna, socialtjänst, skola och polis

 • Varje nybyggnation inom äldreomsorgen ska innehålla ett tillagningskök.

 • Personer äldre än 85 ska själva, utan krav på biståndsbedömning, få bestämma hur de vill bo.

ATTRAKTIVA SÖDERTÄLJE

Södertälje ska vara en ren, snygg och trygg kommun – fri från klotter och skadegörelse. Södertälje ska byggas genom nytänkande, öppenhet och i dialog med invånare och företag. En levande stadskärna möjliggörs med en mångfald av butiker, kultur och nöjen. Attraktiva boendemiljöer och bostäder ska utvecklas och byggas, såväl på landsbygden som i staden. Företag som har planer på att etablera sig eller expandera, ska erbjudas detaljplanerad och byggklar mark. Vi ska på ett bättre sätt ta tillvara och utveckla Södertäljes strategiska läge, som ett logistiskt nav, i Mälardalen.

 • Södertälje ska vara en ren, snygg och trygg kommun.
 • Medborgarna ska känna sig trygga i det offentliga rummet.
 • Yta för byggklar mark för företag ska årligen öka och göras tillgänglig för nya etableringar.
 • Exploateringsområden för bostäder och företag ska öka årligen.
 • Förbättra tillgänglighet och bemötande vad gäller hantering av bygglovsärenden samt förkorta handläggningstiden.
 • Utveckla centrala staden för ökad trygghet, exempelvis ljusare passager, öppnare grönområden och fler bostäder.

FÖRETAGANDE I SÖDERTÄLJE

FÖRETAGANDE I SÖDERTÄLJE

Södertäljes företagsklimat måste bli bättre. Enligt Svenskt Näringslivs företagsranking ligger Södertälje på plats 211 av 290 kommuner. Det är ett tydligt kvitto på att mycket utvecklingsarbete återstår. Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Företagen skapar nya arbetstillfällen och fler människor i arbete. För att tillväxten i kommunen ska bli högre krävs det att det ska vara lätt att etablera och driva företag i Södertälje.

Tillsammans med Alliansen bedömer vi att det krävs ett batteri av åtgärder för att förbättra företagsklimatet.

 • Utarbeta en konkurrenspolicy

 • Pröva en modell för utmaningsrätt inom tre kommunala verksamheter.

 • Ta fram tjänstegarantier inom ramen för sin service till företagare och kommuninvånare.

 • Södertälje kommun ska arbeta utifrån ett kundperspektiv.

 • Service och bemötande till företagen ska ligga på en hög nivå.

 • Handläggningstider ska kortas och följa riktlinjerna.

 • Ha byggklara tomter för företag inom olika branscher som vill etablera sig på olika platser i kommunen

MIGRATION

Antalet asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 var högre än någonsin, mer än 160 000 personer sökte asyl. Sverige har heller inte klarat uppgiften att ge nyanlända en riktig möjlighet att etablera sig i det svenska samhället.

Moderaterna vill att migrationspolitiken i Sverige ska vara långsiktigt hållbar. Vår politik kombinerar öppenhet och kontroll. Tillfälliga uppehållstillstånd ska fortsatt vara huvudregel, det ska vara tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga samt tydliga krav för att bli svensk medborgare.

 • Utveckla idén om ett Värdigt Eget Boende – VEBO.

 • Arbeta aktivt för att genom arbetslinjen nå en positiv sysselsättning och integration.
 • Sysselsättningsgraden ska öka.