En skola för kunskap & trygghet

Våra ledord för skolan är kunskap, valfrihet och en mångfald av aktörer. Södertäljes elever ska få bästa tänkbara start i livet. Skolorna i Södertälje ska ha tydliga profiler, inspirera till kunskapstörst och ge förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå kunskapsmålen. En skola med ordning och reda, där ömsesidig respekt råder.

Nyckeln till framgång och högre måluppfyllelse är rektorns ledarskap och insatser i skolan för att höja kvaliteten. Men också kompetenta och engagerade lärare och deras ledarskap i klassrummet som inspirerar eleverna. Vi vill omfördela resurser från central administration till klassrum och förskolor med ett tydligare ansvar hos rektorer och förskolechefer. Pedagogiken är central för att nå framgång i att allt fler ska gå ut skolan med godkända betyg och som lägst gymnasiebehörighet.

All verksamhet ska baseras på forsknings- och evidensbaserade metoder för högre kvalitet, kunskap och kompetens. Lärarna är vår viktigaste resurs för att eleverna ska nå bra resultat i skolan. Det förutsätter behöriga lärare som ges möjlighet till regelbunden kompetens-utveckling. Men också fortbildning för dem som inte har behörighet. Vi tror på tvålärarsystemet, varav minst en ska vara en lärare med behörighet. Dock kan en av dem vara en fritidsledare eller socialpedagog. Det bidrar till bättre förutsättningar för eleverna att uppnå målen och ökad studiero.

Trygg skola för barn och ungdomar

Skolorna ska erbjuda barn och ungdomar en trygg miljö och studiero samt en god arbetsmiljö för personalen i skolan. Att visa hänsyn och respekt mot varandra och att ta ansvar för sina studier har stor betydelse för skolgången.

Mobbning, kränkningar, trakasserier och hot är aldrig tillåtet. Det är oacceptabelt var det än sker. Det är viktigt att information ges vart barn och ungdomar ska vända sig för att få hjälp om de känner sig utsatta. Personalen har en betydande roll i det arbetet.

Satsningar inom skolan och samarbeten med ideella organisationer mot mobbning ska tillämpas för att få bukt med en otrygg skolmiljö. Med våra värderingar är det en självklarhet att den utsatta eleven ska kunna gå kvar, vi vill därför ge skolorna ökad möjlighet omplacera mobbaren.

Elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, exempelvis gällande trygghet, arbetsro och särskilt stöd. Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att alla elever får tillgång till elevhälsa.

Psykisk ohälsa har ökat kraftigt bland barn och unga det senaste decenniet. Här har skolan en viktig roll att genom lärare, kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer uppmärksamma elever som inte mår bra och behöver hjälp. Hälsotillståndet för den enskilda eleven har stor betydelse för skolarbetet.

Portrait of lovely girl looking at camera at lesson of drawing